مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:

واحد پول:


Linux 500 Mb Hosting - 500 MB Alan
10 GB BW / Ay
5 MySQL Database
Günlük Yedekleme
Türkiye İçi Sunucular

Linux 1 GB Hosting - 1 GB Alan
20 GB BW / Ay
10 MySQL Database
Günlük Yedekleme
Türkiye İçi Sunucular

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Linux 2 GB Hosting - 2 GB Web Alanı
30 GB Bant Genişliği /Ay
10 MySql Database
Sınırsız E-Posta Hesabı
C-Panel Kontrol Paneli
Türkiye Lokasyon

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Windows 500 MB Hosting - 500 MB Web Alanı
10 GB Bant Genişliği /Ay
5 MySql Database
Sınırsız E-Posta Hesabı
Plesk 10 Kontrol Paneli
Türkiye Lokasyon

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Windows 1 GB Hosting - 1 GB Web Alanı
20 GB Bant Genişliği /Ay
10 MySql Database
Sınırsız E-Posta Hesabı
Plesk 10 Kontrol Paneli
Türkiye Lokasyon

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Windows 2 GB Hosting - 2 GB Web Alanı
30 GB Bant Genişliği /Ay
10 MySql Database
Sınırsız E-Posta Hesabı
Plesk 10 Kontrol Paneli
Türkiye Lokasyon

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.200.30.73) وارد شده است.